Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

ईलाका प्रशासन कार्यालय, माडी, चितवन

नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

ईलाका प्रशासन कार्यालय, माडी, चितवन

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र 2077-04-05

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, माडी चितवन

नागररिक वडापत्र

क्र.सं.

सेवाग्राही वर्गनिकाय र व्यक्तिले पुरयाउनु पर्ने

प्रक्रिया तथा प्रमाण

शुल्क वा दस्तुर

लाग्ने समय

जिम्मेवार वा संलग्न पदाधिकारी÷

कर्मचारी वा उपशाखा÷इकाई

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने सेवा

क) निवेदक सम्बन्धित जिल्लाकै भएको हकमा  

१.  गा.वि.स. अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, न.पा. प्रमुख वा उप–           प्रमुखबाट    सिफारिस गरिएको फोटो सहितको अनुसुची फारम ।

२. अस्थायी निस्सा भए सो समेत पेश गर्ने ।

३. गा.वि.स.को मुचुल्का सहितको सिफारिस पत्र ।

४. बावु वा आमा वा दाजु–भाई वा काका वा जेठा बुवाको ना.प्र.प. वा यस्तै वंशज देखिने अन्य कागजात, अटो साइजको फोटो ३ प्रति ।

५. शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रको फोटोकपी, जन्मदर्ताको प्रमाण–पत्र ।

६.बावु÷आमा÷दाजु÷काका÷जेठाबुवा÷पति÷ससुरा÷सासु÷हजुरबुवा÷हजुरआमा वा एकाघरका व्यक्ति सनाखतको लागि उपस्थित हुनुपर्ने ।

 

ख) अन्य जिल्लाबाट बसाई सराई गरी आउनेको हकमा 

अर्को जिल्लाबाट बसाई गरी आएकाहरुको हकमा बसाई–सराई प्रमाणपत्र तथा जग्गाधनी प्रमाण–पूर्जा, घरको फोटोकपी र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्ला बुझ्न सकिने ।

 

ग) विवाहित महिलाको लागि थप प्रमाण

१. विवाह–दर्ता प्रमाणपत्र तथा पतिको ना.प्र.प.को फोटोकपी ।

२. अन्य जिल्लाबाट विवाह भई आएकाको हकमा माईती जिल्ला समेत बुझ्नुपर्ने ।

३. अस्थायी निस्सा भएकाले पेश गर्नुपर्ने ।

४. सामान्य कुराहरु फरक परेकोमा यकिन गर्ने सर्जमिन वा सिफारिसको आवश्यकता पर्ने ।       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

निवेदनमा रु.१० को टिकट टाँस्नु पर्ने ]{

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रक्रिया पुगी निर्णय भएपछि सोहि दिन, नभ्याए अर्को दिनमा ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 कार्यालय प्रमुख

 नागरिकता फाँट

 दर्ता÷चलानी

 

 

 

 

 

 

 

२.

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र.प.जारी गर्ने

 

१. कार्यालय रहेको गा.वि.स.÷न.पा.को सिफारिस गराई अनुसुची १ फारम २ प्रति ।

२. बाबु–आमाको नागरिकता प्रमाण–पत्र ।

३. कर्मचारी बहाल रहेको कार्यालयको का.प्र.बाट सिफारिस ।

४. शैक्षिक योग्यताको प्रमाण वा जन्मदर्ताको प्रमाण–पत्र ।

५. विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता ।  

 

 

 

निवेदनमा रु.१० को टिकट टाँस्नु पर्ने

              सिफारिस समेतको आधारमा ना.प्र.प. जारी हुन उपयुक्त देखिए सोही दिन नभ्याए भोलिपल्ट

 

 

 

 

 

 कार्यालय प्रमुख

 नागरिकता फाँट

 दर्ता÷चलानी

 

 

 

 

 

 

३.

प्रतिलिपी नागरिकता

 

१. गा.वि.स. अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, न.पा. प्रमुख वा   उपप्रमुखबाट सिफारिस गरिएको अनुसुची फारम पेश गर्नुपर्ने ।

२. हराएको ना.प्र.प. नम्बर खुलाई जारी मिति र सम्भव भए हराएको नागरिकताको फोटोकपी पेश गर्नुपर्ने ।

३. नागरिकता प्रमाण–पत्र झुत्रो भएको वा बिग्रिएकोमा साविक   ना.प्र.प. प्राप्त हुनुपर्ने ।

रु.१३ को टिकट टाँस्नु पर्ने ।

रितपूर्वक निवेदन दर्ता भएकै दिन र नभ्याए अर्को दिन

 

 

 कार्यालय प्रमुख

 नागरिकता फाँट

 दर्ता÷चलानी

 

 

 

 

 

 

४.

नाबालक परिचयपत्र

१. अभिभावकबाट निवेदन र सनाखत ।

२. बच्चाको बाबुआमाको ना.प्र.प. प्रतिलिपी ।

३. बाबुआमा बाहेक अन्य अभिभावकले पेश गरेको खण्डमा निजको ना.प्र.प.को प्रतिलिपी ।

४. जन्मदर्ताको प्रमाण–पत्र ।

५. नाता (प्रमाणीत) कायम प्रमाण–पत्र ।

६. गा.वि.स.÷न.पा.को सिफारिस ।

७. फोटो ३ प्रति ।

 

 

 

 

 

सोही दिन

 

 

 

 कार्यालय प्रमुख

 क.प्रशासन फाँट

 दर्ता÷चलानी

 

 

 

 

 

५.

संस्था नविकरण

१. तोकिएको निवेदन फारम ।

२. कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपी ।

३. लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन ।

४. बार्षिक प्रगति विवरण ।

५. लेखा परीक्षकको अडिटर्स इजाजत–पत्र ।

६. कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जि.वि.स. को सिफारिस–पत्र ।

७. संस्था दर्ता प्रमाण–पत्रको नक्कल ।

          म्यादभित्र आएमा रु.५००।– म्याद नाघी आएमा नियमानुसार जरिवाना लाग्ने         

 

 

 

 

सोही दिन     

 

 

 

 

 

 

 कार्यालय प्रमुख

 नागरिकता फाँट

स्थानीय प्रशासन फाँट

 दर्ता चलानी

 

नाेट ः– कार्यालयमा पेश गरेका कागजातहरूकाे सक्कल अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ ।


पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-09-12 12:30:53

© सर्वाधिकार सुरक्षित ईलाका प्रशासन कार्यालय, माडी, चितवन

Powered By: ProActive Developers