Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, माडी, चितवन

बसन्तपुर - ०३

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, माडी, चितवन

बसन्तपुर - ०३

टिकाराम वाग्ले
टिकाराम वाग्ले

शाखा अधिकृत

कुमार भट्टराई
कुमार भट्टराई

सहायक कम्प्यूटर अपरेटर